ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ กว่า 150 ปีมาแล้ว ที่มนุษย์เรารู้จักการปลูกพืชแบบไม่อาศัยดินโดยในเริ่มต้นนั้น มีเป้าประสงค์เพียงแต่เพื่ออยากได้ค้นคว้าทำการวิจัยว่า แร่ประเภทใดบ้าง ที่จำเป็นต้องต่อการเติบโตของพืช กระทั่งเมื่อปี คริสต์ศักราช1925 ประเทศในแถบยุโรปแล้วก็อเมริกา...