หน้าหลัก 5 บทความ 5 เมล็ดพันธุ์พืช

เมล็ดพันธุ์พืช

16 พ.ค., 2023 | บทความ

เมล็ดพันธุ์พืช (Seed)

คือ เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนั้น เมล็ดนับว่าเป็นส่วนขยายพันธุ์ของพืชที่สำคัญที่สุุด เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นของพืช เมล็ดพันธุ์ทำหน้าที่เชื่อมต่อพันธุกรรมระหว่างช่วงต่างๆของพืชแต่ละชนิดให้มีชีวิต อยู่บน โลกถึงปัจจุบันเป็นเวลาอันยาวนานอย่างต่อเนื่อง เมล็ดพันธุ์ทำหน้าที่แพร่กระจายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ

ประเภทของเมล็ดพันธุ์พืช


1. เมล็ดพันธุ์คัด (Breeder Seed) เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้นโดยนักปรับปรุงพันธุ์ซึ่งต้องทำการคัดเลือกเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณสมบัติตามที่นักปรับปรุงพันธุ์กำหนดคิดค้นขึ้นมา ภายใต้การควบคุม
2. เมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed) เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คัดภายใต้คำแนะนำและวิธีการของนักปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรหรือสถาบันวิชาการฯ เพื่อรักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจำพันธุ์ของพืชนั้น ๆ
3. เมล็ดพันธุ์ขยาย (Registered Seed) เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์หลัก โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ภายใต้การควบคุมดูแลและให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช
4. เมล็ดพันธุ์จำหน่าย(Certified Seed) เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์ โดยเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ ด้วยการปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป

เมล็ดพันธุ์พืช

ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี

1. สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง กรวด ทราย เศษผัก หรือเมล็ดพืชอื่น

2. ตรงตามพันธุ์ เป็นเมล็ดที่ไม่กลายพันธุ์ เช่นตระกูลของมันมีผลสีเขียวอมชมพู เมื่อนำมาปลูกผลก็เป็นสีเขียวอมชมพู ตรงตามพันธุ์เดิม

3. ไม่มีโรคและแมลง เมล็ดพันธุ์บางชนิดอาจมีโรคหรือแมลงติดมากับเมล็ด เมื่อนำไปเพาะเชื้อโรคในเมล็ดอาจจะแพร่ไปได้ เมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเป็น เมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคและแมลงมาแล้ว

4. มาจากตระกูลที่ดี หมายถึงเมล็ดพันธุ์ที่มาจากตระกูลที่มีผลดกดี มีขนาดและรูปร่างดี มีสี มีน้ำหนัก และรสดี

5. มีความสามารถในการงอกสูง หมายถึงเมล็ดที่มีความสามารถใน การงอกเจริญเติบโต มีอาหารที่จะเลี้ยงลำต้นจนเจริญเติบโตได้

6. ทนทานต่อโรคและแมลง

เมล็ดพันธุ์พืช

โทร.  081-632-1627 , 061-565-9542
Email : black_hua_juk@hotmail.com  ตลอด24ชม.7วัน
Line ID : @jfarmshop (อย่าลืมเติม @)